Hendriksen.

Nieuws.

Geïnteresseerd in nieuws uit de financiële wereld?
Lees onderstaande interessante artikelen.

Het laatste nieuws

Natuurlijk proberen wij jou altijd pro-actief te informeren over de ontwikkelingen op financieel / fiscaal vlak maar misschien vind je het interessant zelf iets meer te lezen. Zie onderstaande interessante nieuwsberichten. Heb je vragen of opmerkingen neem dan uiteraard contact met ons op.

Terug naar overzicht

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en stelde in 2013 de totale oppervlakte vast op 118,10 ha (primaire besluit). De landbouwer maakte hiertegen geen bezwaar, omdat de financiële consequenties van de correctie gering waren. In 2015 vond een herberekening van de oppervlakte plaats en werd deze vastgesteld op 117,74 ha.  De oppervlakte van één perceel werd daarbij kleiner vastgesteld. Omdat de totale afgekeurde oppervlakte meer dan 2 hectare bedroeg, werd ditmaal een sanctiekorting van tweemaal de afgekeurde oppervlakte toegepast. De landbouwer moest daardoor ruim € 2.000 bedrijfstoeslag terugbetalen. Tegen dit besluit stelde hij wel bezwaar en beroep in.

In zijn bezwaarschrift gaf de landbouwer aan dat hij het niet eens was met de vaststelling van de oppervlakte van alle zes gecorrigeerde percelen. RVO.nl beoordeelde echter het bezwaar tegen de vijf in het primaire besluit al gecorrigeerde percelen inhoudelijk niet, omdat de oppervlakte hiervan volgens haar reeds in rechte vaststond. De landbouwer had immers geen bezwaar gemaakt tegen het primaire besluit.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven was het niet met RVO.nl eens. Niet de oppervlakten van de percelen, maar het besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag kan in rechte komen vast te staan. Aangezien RVO.nl dat besluit tot vaststelling van de bedrijfstoeslag had opengebroken, kon de landbouwer de oppervlakte van de vijf percelen ook aan de orde stellen. Het beroep van de landbouwer was gegrond. Het college droeg RVO.nl op een nieuw besluit te nemen op het bezwaarschrift tegen alle zes percelen.

Opmerking redactie
Op grond van Europese regelgeving is RVO.nl gehouden om een onterecht uitbetaalde bedrijfstoeslag terug te vorderen. Een besluit tot vaststelling van de toeslag mag daarom worden opengebroken, bijvoorbeeld bij nieuwe informatie over de oppervlakte van percelen.

12 oktober 2017

op de hoogte blijven? meld u hier aan voor onze nieuwsbrief!